راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
 • پسوند:   gif   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   40 MB
 • پسوند:   exe   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   flv   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   mkv   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   tar   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   mp3   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   js   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   swf   — حجم:   40 MB
 • پسوند:   otf   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   ttf   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   eot   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   css   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   woff   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   targz   — حجم:   100 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   100 MB
کاربران
 • پسوند:   gif   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   250 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   250 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   250 MB
 • پسوند:   exe   — حجم:   250 MB
 • پسوند:   flv   — حجم:   250 MB
 • پسوند:   mkv   — حجم:   250 MB
 • پسوند:   tar   — حجم:   250 MB
 • پسوند:   mp3   — حجم:   20 MB
 • پسوند:   js   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   swf   — حجم:   40 MB
 • پسوند:   otf   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   ttf   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   eot   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   css   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   woff   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   targz   — حجم:   250 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   250 MB
اپلود عکس اپلود فايل اپلود آهنگ آپلود آپلود عكس آپلود فايل آپلود فيلم آپلود موزيک آپلود آهنگ آپلود رايگان سايت آپلود عکس عكس رايگان آپلودعکس آپلود مجاني آپلود رايگان آپلود عکس رايگان اپلود آپلود تصوير آپلود با لينک مستقيم آپلود عکس بلاگفا آپلود مستقيم سرور آپلود عکس آپلود با لينک مستقيم آپلود از آدرس فايل آپلود رايگان عکس آپلود رايگان فيلم آپلود رايگان موزيک آپلود رايگان آهنگ ابزار آپلود ابزار آپلود فايل ابزار آپلود عکس
queue